รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2562 12:59:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
14 พฤศจิกายน 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส. 218/2562 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้

- ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 กองทุนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 8.31 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ซึงมีขาดทุนเท่ากับ 32.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
125.28 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก การปรับมูลค่าราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ โดยในระหว่างงวดปี 2562
กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยื
ทำให้กองทุนรับรู้กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 2.40 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเดียวกันปีที่แล้วกองทุนรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 39.10 ล้านบาท

  - ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กองทุนมีรายได้จำนวน 7.14 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 7.35 
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.89 จากรายได้อื่น ๆ ที่ลดลง

  - กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 1.15 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.12 จากค่าใช้จ่ายส่วนที่กองทุนรับภาระแทนผู้เช่าเนื่องจากไม่มีการต่อสัญญา
ค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า

- สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 กองทุนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 19.62 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ซึงมีขาดทุนเท่ากับ 15.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
230.58 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก การปรับมูลค่าราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

  - ในงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 กองทุนมีรายได้จำนวน 22.19 ล้านบาท 
เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 31.25 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 28.98
เนื่องจากสัญญาเช่าของผู้เช่ารายหนึ่งซึ่งครบสัญญาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน2561
และผู้เช่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ทำให้กองทุนขาดรายได้จากส่วนนี้ไป และจากรายได้อื่น ๆ ที่ลดลง

- กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 4.98 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 3.07 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.95 จากค่าใช้จ่ายส่วนที่กองทุนรับภาระแทนผู้เช่าเนื่องจากไม่มีการต่อสัญญา
 ค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า และการตัดจำหน่ายหนี้สูญในระหว่างงวด

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ

      

    ขอแสดงความนับถือ


               (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้