รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2562 08:17:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศ เรื่อง การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลีย กำลังการผลิตติดตั้งรวม 172.80 เมกะวัตต์
หลักทรัพย์
CHOW
แหล่งข่าว
CHOW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

อนุมัติให้บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ("PSCL") (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 87.36 ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) )
เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม
172.80 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ AU1 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลีย โครงการ AU2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 71.40 เมกะวัตต์ และโครงการ AU3
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 71.40 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่รัฐวิกตอเรีย มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ
236.79 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือประมาณ 4,913.51 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 12
พฤศจิกายน 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเท่ากับ 20.7505 บาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย)
ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้