รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2562 19:52:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  :  รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
("รายได้สุทธิฯ") ประเภทระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration)
ที่มีกากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งประกอบด้วย
1) รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ("BEC")  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 
สิงหาคม 2560 (วันที่กองทุนชำระราคาซื้อตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ) จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571
คิดเป็นระยะเวลาซื้อขายประมาณ 11 ปี
2) รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ("BPC") ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 
สิงหาคม 2560 (วันที่กองทุนชำระราคาซื้อตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ) จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2578
คิดเป็นระยะเวลาซื้อขายประมาณ 18 ปี
2. ประเภททรัพย์สิน  :  สิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าชีวมวล
3. ผู้ดำเนินการ   :  1) บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
เลขที่ 289 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
เลขที่ 284 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4. ราคาประเมิน *  :  3,271,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
5. วันที่สอบทานราคาประเมิน   :  25 ตุลาคม 2562   
6. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  :  บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

*   ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้จากกิจการโรงไฟฟ้าหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาสัญญาโอนสิ
ทธิในรายได้สุทธิฯ ที่เหลืออยู่
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate)
ที่ 7.05% ต่อปี และ 6.85% ต่อปี สำหรับรายได้สุทธิฯ ของ BEC และ BPC ตามลำดับ
  ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริ
ษัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้