รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2562 18:47:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/62/084
              วันที่  13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
     ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
         สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย :  รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส   สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 
2562

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)  (บริษัทฯ) 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
โดยบริษัทฯ มีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน   26.06 ล้านบาท  เป็นผลกำไร 
เพิ่มขึ้น 72.97  ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 46.91  ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.  สำหรับงวด ไตรมาส 3  ปี 2562  บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 692.54  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 9.74 
ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  1.43  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน  402.48  ล้านบาท ลดลง 51.06
ล้านบาท หรือ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 11.26      สำหรับ รายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน
290.06   ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.79  ล้านบาท หรือ  เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.52

โดยรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นจำนวน 9.74 ล้านบาทนั้น เกิดจากรายได้จากการขาย การให้เช่าและการให้บริการ 
เพิ่มขึ้น จำนวน 69.14 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น  และ
รายได้อื่นที่ลดลง จำนวน 59.40 ล้านบาท
เนื่องจากปีก่อนมีการรับรู้รายได้จากการขายโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จของ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
บางส่วน

2. สำหรับงวด  ไตรมาส 3 ปี 2562     บริษัทฯ  มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน         
592.56   ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 13.84
ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 581.51
ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับ  ร้อยละ   6.00
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากทิศทางการปรับตัวของราคาขายที่เพิ่มขึ้น
 
3. สำหรับงวด  ไตรมาส 3  ปี  2562  บริษัทฯ 
มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ   55.39  ล้านบาท   เพิ่มขึ้น 2.90
 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ  5.53    เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

 4. สำหรับงวด  ไตรมาส 3  ปี  2562  บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 9.94  ล้านบาท  ลดลง 
2.60   ล้านบาท หรือ ลดลง คิดเป็นร้อยละ  20.70  จากต้นทุนทางการเงินปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 12.54
  ล้านบาท เนื่องจากภาระหนี้ที่ลดลง

หมายเหตุ :
 
1) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
รายได้จากการขาย และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น
2) หลักทศนิยมที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงานอาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 
เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมเป็นสองหลักและการเปลี่ยนหน่วยเป็นล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


  ??????????????.
นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการ
       บริษัท  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี  จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้