รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2562 17:23:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ตล. 028/2562
  
    
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562


เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2562
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนา  เรียนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. มีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย คือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี2562 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 
45.75 ล้านบาท ซึ่งในงวดเดียวกันของปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 21.09 ล้านบาท
มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 24.66 ล้านบาท มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุดังนี้
       หน่วย : ล้านบาท
   Q3-62  Q3-61  เพิ่ม(ลด)  %เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขายและบริการ  131.12   124.62   6.50   5.21
ต้นทุนขายและบริการ  125.57   116.65   8.93   7.65
กำไรขั้นต้น  5.55   7.98   (2.43)  (30.42)
รายได้อื่น  34.12   38.70   (4.58)  (11.83)
ค่าใช้จ่าย  85.18   67.78   17.40   25.68
ต้นทุนทางการเงิน  0.30   0.03   0.27   900.00
รายได้ภาษีเงินได้  0.07   0.05   0.02   40.00
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด  (45.75)  (21.09)  (24.66)  116.93

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ไตรมาส 3ปี2562 มีจำนวน 131.12 ล้านบาท 
เมื่อเทียบงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 124.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.21
โดยมีสาเหตุดังนี้
1.  รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 88.29 ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวน 92.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 
4.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.97 โดยมีสาเหตุหลักคือการขายบ้านเดี่ยวมีจำนวนลดลง
2.  รายได้กิจการโรงแรมและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 3 ปี 2562 มีจำนวน 37.55 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 11.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.61
เนื่องจากโรงแรมที่เชียงใหม่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและบริษัทย่อยได้เปิดบริการโรงแรมเอลิกซ์
ซอยศูนย์วิจัย จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 3 ปี2562 มีจำนวน 34.12 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4.58 ล้านบาทจากปี
 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.83 มีสาเหตุหลักคือในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้ดอกเบี้ยรับที่ลดลง
4.   ต้นทุนขายและบริการไตรมาส 3 ปี2562 มีจำนวน 125.57 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี2561 มีจำนวน 
116.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 8.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.65 เนื่องจากในปี2562
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เทียบกับยอดขายมีอัตราร้อยละ 80.41 ในปี2561
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เทียบกับยอดขายมีอัตราร้อยละ 68.96
5.  กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 3 ปี 2562 มีจำนวน 5.55 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 7.98 ล้านบาทลดลงจำนวน 2.43 ล้านบาท ร้อยละ 30.42
เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี2562 บริษัทฯมียอดขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงและและอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2561
โดยปี 2562 มีอัตรากำไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 19.57 สำหรับปี 2561 มีอัตรากำไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 31.03
6.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในไตรมาส 3 ปี2562 มีจำนวน 85.18 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2561 
มีจำนวน 67.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 17.40 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.68
เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น
7.  รายได้ทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 3 ปี 2562 มีจำนวน 0.07 ล้านบาท ในงวดเดียวกันปี 2561 
มีจำนวน 0.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.02 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 40

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 45.75 
ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

       (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)          (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
            กรรมการ                      กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้