รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 199/2562             วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2562 พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อน  
                
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  งบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2562 ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ 
ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ
    1.1 ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 200.744 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 7.054 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,179.56 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 532.45
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.30 ด้วยสาเหตุ          ที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย - สุทธิลดลง
จากราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง และรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยลดลง
              บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 145.93 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561      ที่มีจำนวน 223.52 ล้านบาทแล้ว ลดลง 77.59 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 34.71 ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยลดลง
ในขณะที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขาย และค่าการตลาดเฉลี่ย    ต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น
ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 134.96 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
ที่มีจำนวน 216.58 ล้านบาท เป็นจำนวน 81.62 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(เฉพาะกิจการ) ที่แนบ   
  1.2 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย 642.989 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 25.688 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 13,283.52 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 638.67
ล้านบาท หรือลดลง      ร้อยละ 4.59 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง
จากราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) ที่แนบ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 438.45
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 369.12 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 69.33
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.78 เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการขาย
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 385.30 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 333.27 ล้านบาท เป็นจำนวน 52.03 ล้านบาท
2. งบการเงินรวม
              2.1 ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 
337.137 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 31.014 ล้านลิตร
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.13 มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 6,763.11 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 438.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.09 ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ
 รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง จากราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 94.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2561 เป็นจำนวน 21.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.31 ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ
กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขาย และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 75.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
ที่มีจำนวน 59.75 ล้านบาท เป็นจำนวน 15.75      ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.35
2.2 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 
1,034.190 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 90.498 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.59 มีรายได้รวม 21,093.60 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน
46.07 ล้านบาท          หรือลดลงร้อยละ 0.22 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ
รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง จากราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลงในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น
จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 418.39
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 124.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.54
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ  กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น  ตามปริมาณการขาย
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน
334.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 237.50 ล้านบาท เป็นจำนวน 97.22
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.93

   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
                ขอแสดงความนับถือ


                               (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                      กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้