รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
 
เรียน    : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จาก    : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
วันที่    : 13 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง   : ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสองปี 2562
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) ได้สรุปผลประกอบการของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ดังนี้
                               (หน่วย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน ( กรกฎาคม - กันยายน )   ปี 2562      ปี 2561     เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  453,780  100.0%  529,106  100.0%  -14.2%
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  260,024  100.0%  277,944  100.0%  -6.4%
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์  31,806  100.0%  41,670  100.0%  -23.7%
  รวมรายได้จากการขาย  745,610  100.0%  848,720  100.0%  -12.1%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  369,962  81.5%  413,487  78.1%  -10.5%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  210,689  81.0%  208,566  75.0%  1.0%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  17,012  53.5%  28,406  68.2%  -40.1%
  รวมต้นทุนขาย  597,663  80.2%  650,459  76.6%  -8.1%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนพลาสติก  83,818  18.5%  115,619  21.9%  -27.5%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  49,335  19.0%  69,378  25.0%  -28.9%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  14,794  46.5%  13,264  31.8%  11.5%
  รวมกำไรขั้นต้น  147,947  19.8%  198,261  23.4%  -25.4%
รายได้อื่น  5,620  0.8%  3,340  0.4%  68.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย  16,189  2.2%  18,708  2.2%  -13.5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  58,047   7.8%  50,688   6.0%  14.5%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  2,242   0.3%  2,267   0.3%  -1.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  16,048   2.2%  20,253   2.4%  -20.8%
  กำไรสุทธิ  61,041  8.2%  109,685  12.9%  -44.3%


                        (หน่วย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน ( เมษายน - กันยายน )   ปี 2562      ปี 2561     เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  930,982  100.0%  1,015,098  100.0%  -8.3%
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  472,613  100.0%  538,271  100.0%  -12.2%
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์  73,911  100.0%  67,783  100.0%  9.0%
  รวมรายได้จากการขาย  1,477,506  100.0%  1,621,152  100.0%  -8.9%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  754,962  81.1%  803,585  79.2%  -6.1%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  399,457  84.5%  414,448  77.0%  -3.6%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  48,982  66.3%  44,354  65.4%  10.4%
  รวมต้นทุนขาย  1,203,401  81.4%  1,262,387  77.9%  -4.7%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนพลาสติก  176,020  18.9%  211,513  20.8%  -16.8%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  73,156  15.5%  123,823  23.0%  -40.9%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  24,929  33.7%  23,429  34.6%  6.4%
  รวมกำไรขั้นต้น  274,105  18.6%  358,765  22.1%  -23.6%
รายได้อื่น  7,955  0.5%  10,842  0.7%  -26.6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย  32,651  2.2%  33,734  2.1%  -3.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  112,622   7.6%  99,841   6.2%  12.8%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  3,348   0.2%  4,953   0.3%  -32.4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  20,747   1.4%  35,398   2.2%  -41.4%
  กำไรสุทธิ  112,692  7.6%  195,681  12.1%  -42.4%

   

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
  รายได้จากการขายโดยรวมลดลง 12.1% ประกอบด้วย รายได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลง 14.2% 
รายได้ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมลดลง 6.4% และรายได้จากการขายแม่พิมพ์ลดลง 23.7%
  ต้นทุนขายโดยรวมลดลง 8.1% สัดส่วนต้นทุนขายของแต่ละส่วนงาน เป็นดังนี้
  - ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่โรงงานปทุมธานีและโรงงานโคราช ลดลง 10.5% 
แต่สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจาก 78.1% เป็น 81.5% ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 27.5%
และสัดส่วนกำไรขั้นต้นเทียบรายได้จากการขายของปี 2019 ลดลงจาก 21.9% เป็น 18.5%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018
   - ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมที่โรงงานโคราชเพิ่มขึ้น 1% 
และสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 75.0% เป็น 81.0% ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 28.9%
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นมาจากความยากของการผลิตชิ้นงานแมกนีเซียมบางรุ่น
ทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้า
  - ต้นทุนแม่พิมพ์ลดลง 40.1% ซึ่งมากกว่ารายได้จากการขายแม่พิมพ์ที่ลดลง 23.7% ประกอบกับ 
สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่ลดลงจาก 68.2% เป็น 53.5% ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 11.5%
  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 13.5% สัดส่วนเทียบยอดขาย อยู่ที่ 2.2% ใกล้เคียงกับปีก่อน 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 14.5% สัดส่วนเทียบยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 6.0% เป็น 7.8%
  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยปกติเป็นดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน 
ยังคงอยู่สัดส่วนเช่นเดียวกับปีก่อนที่ 0.3%
เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ยังคงอยู่สัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 2.2% - 2.4%
  เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งเป็นเงินฝากประจำในธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ต้นงวดบัญชีวันที่ 1 เมษายน 2562
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ลดลงไปประมาณ 3 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.58เท่า
ใกล้เคียงกับปีก่อน 1.59 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.37 เท่า
ใกล้เคียงกับปีก่อน 0.32 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย [ (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน +
ดอกเบี้ยจ่าย + ภาษีเงินได้) /ดอกเบี้ยจ่าย] สำหรับเมษายนถึงกันยายน ระยะเวลา 6 เดือนปี 2019 และ ปี
2018 โดยประมาณ 70 เท่า และ 50 เท่าตามลำดับ    
จากข้อมูลบางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ 
น่าจะช่วยสะท้อนภาพฐานะการเงินของบริษัทในด้านสภาพคล่องและความสามารถในการชำระดอกเบี้ยได้ว่ายังอยู่ในเก
ณฑ์ดี  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้