รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2562 13:08:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :

13 พฤศจิกายน 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 216/2562 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไตรมาส 3 ปี 2562 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 15.15 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีขาดทุนจำนวน 5.11 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 196.48
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในระหว่างงวดปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 21.34 ล้านบาท
แต่ในระว่างงวดปี 2562 ไม่มีรายรับดังกล่าว ประกอบกับในงวดปี 2562
กองทรัสต์มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 13.30 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีขาดทุนจำนวน 25.64 ล้านบาท

โดยไตรมาส 3 ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 0.0038 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 
22.66 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 99.83 เนื่องจากรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังที่กล่าวใว้ข้างต้น

ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 1.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ที่ 2.13 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.18

 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2562 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 9.29 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีกำไรจำนวน 11.63 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 20.14
เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ปรับลดลงจากที่ประมาณ 43 บาทต่อปอนด์ในงวดปี 2561 มาอยู่ที่ประมาณ 39
บาทต่อปอนด์ในงวดปี 2562 อย่างไรก็ดี
อัตราค่าเช่าตามสัญญาที่รับเป็นสกุลเงินปอนด์ไม่ได้ปรับลดลงแต่อย่างใด

โดยงบการเงินรวม ไตรมาส 3 ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 20.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี
2561 จำนวน 23.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.59 เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ปรับลดลงจากที่ประมาณ 43
บาทต่อปอนด์ในงวดปี 2561 มาอยู่ที่ประมาณ 39 บาทต่อปอนด์ในงวดปี 2562

ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 10.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 12.35 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.24

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


                        (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้