รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2562 08:50:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
CGD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่ (แก้ไข)                  : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้
งบการเงินรวม ("กลุ่มบริษัท")
รายได้
ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 15.97 ล้านบาท ลดลง 149.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
90.35 จากจํานวน 165.51 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2561
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงจำนวน 126.94 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2561 และรายได้จากการขายอาคารชุด โครงการอิลีเม้นท์
ศรีนครินทร์ลดลง 19.61 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้รวมสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจำนวน 395.40 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 55.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.20 จากจํานวน 340.29 ล้านบาท ของงวดเก้าเดือนปี 2561
โดยรายได้หลักสำหรับไตรมาสที่ 3/2562 มีดังนี้
?  รายได้จากการขายอาคารชุดซึ่งเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการอิลีเม้นท์ 
ศรีนครินทร์ในไตรมาสที่ 3/2562 มีจำนวน 2.36 ล้านบาท หรือลดลง 19.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.27
จากจํานวน 21.97 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 สืบเนื่องจากได้ปิดโครงการไปในปี 2561
?  บริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเกิดจากรายได้ค่าเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งในไตรมาสที่ 3/2562 มีจํานวน 11.39 ล้านบาท ลดลง 1.55
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.99 จากจํานวน 12.94 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
?

ค่าใช้จ่าย
ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 379.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 168.47 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.83 จากจํานวน 211.01 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้
จ่ายในการบริหารจำนวน 111.00 ล้านบาท และ 71.24 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจํานวน 760.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.65 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.61 จากจํานวน 657.50 ล้านบาท ของงวดเก้าเดือนของปี 2561
โดยค่าใช้จ่ายหลักสำหรับไตรมาสที่ 3/2562 มีดังนี้
?  ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายอาคารชุดโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์รวมทั้งสิ้น 1.51 
ล้านบาท ลดลง 13.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.99 จากจํานวน 15.10 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
ซึ่งลดลงมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้จากการขายอาคารชุดโครงการอิลีเม้นท์
ศรีนครินทร์ที่ลดลงในอัตราร้อยละ 89.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2561
จึงส่งผลให้อัตรากําไรข้างต้นสําหรับไตรมาสที่ 3/2562 คิดเป็นร้อยละ 35.92
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ที่มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 31.27
?  ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั้งสิ้น 120.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.24 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.02 จากจํานวน 48.79 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการเปิด โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเปิดในต้นปี 2563
โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
?  ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 111.00 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2561
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการในระหว่างไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทได้รับชำระคืนทุนจากบริษัท ซีจีดี ดาต้า
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในระหว่างการเลิกกิจการ
ซึ่งค่าเงินบาทในขณะที่บริษัทไปลงทุนอ่อนค่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ
วันที่บริษัทได้รับการคืนทุนในไตรมาสที่ 3/2562
?  กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 111.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.38 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.64 จากจํานวน 78.30 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 โดยต้นทุนทางการเงิน
ในไตรมาสที่ 3/2562 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุ้นกู้ระยะยาว และการกู้ยืมเงินระยะยาว
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 363.51 ล้านบาท 
ขาดทุนเพิ่มขึ้น 318.01 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 698.87 จากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จํานวน 45.50
ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562
จํานวน 364.75 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 47.54 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98
จากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จํานวน 317.21 ล้านบาทของงวดเก้าเดือนของปี 2561 ?

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 0.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.76 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 821.60 จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 0.09 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
เนื่องจากในไตรมาสที่ 3/2561
บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ
นได้ แต่ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเนื่องจากใช้หมดแล้ว
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 จํานวน 0.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
0.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 259.53 จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 0.28 ล้านบาทของงวดเก้าเดือนของปี
 2561
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
จากผลประกอบการที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3/2562 
กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทั้งสิ้น 364.18 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 318.77 ล้านบาท
หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 701.98 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 45.41 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันของปี 2561
ซึ่งในไตรมาสที่ 3/2562 ขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดทั้งสิ้น 364.18 ล้านบาท แบ่งเป็น
ขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่จํานวน 335.16 ล้านบาท และขาดทุนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจำนวน
29.01 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจํานวน 281.64 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 526.27 จากขาดทุนสุทธิของส่วนของบริษัทใหญ่จํานวน 53.52 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันปี
 2561

ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจํานวน 365.19 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 48.25 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.23 จากขาดทุนจํานวน 316.94 ล้านบาทของงวดเก้าเดือนของปี 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ ("บริษัท")
รายได้
ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 39.56 ล้านบาท ลดลง 32.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.77 
จากจํานวน 71.64 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2561
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายอาคารชุดโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์
เนื่องจากได้ปิดโครงการตั้งแต่ปี 2561 และการลดลงของกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน
19.61 ล้านบาท และ 15.61 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2561
รายได้รวมสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจำนวน 114.60 ล้านบาท ลดลง 246.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
68.24 จากจํานวน 360.85 ล้านบาท ของงวดเก้าเดือนปี 2561
?

โดยรายได้หลักสำหรับไตรมาสที่ 3/2562 มีดังนี้
?  รายได้จากการขายอาคารชุดซึ่งเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์  
ในไตรมาสที่ 3/2562 มีจำนวน 2.36 ล้านบาท หรือลดลง 19.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.27 จากจํานวน 21.97
ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 สืบเนื่องจากได้ปิดโครงการไปในปี 2561
?  รายได้ดอกเบี้ย ในไตรมาสที่ 3/2562 มีจํานวน 19.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.70 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.63 จากจํานวน 19.20 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันปี 2561
?  ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายได้อื่นจํานวน 16.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.02 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.89 จากจํานวน 14.52 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561

ค่าใช้จ่าย
ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 287.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.86 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 113.52 จากจํานวน 134.66 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 153.86 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจํานวน 517.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.60 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 จากจํานวน 508.91 ล้านบาทของงวดเก้าเดือนของปี 2561
โดยค่าใช้จ่ายหลักสำหรับไตรมาสที่ 3/2562 มีดังนี้
?  ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายอาคารชุดโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์รวมทั้งสิ้น 1.51 
ล้านบาท ลดลง 13.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.99 จากจํานวน 15.10 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
ซึ่งลดลงมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้จากการขายอาคารชุดโครงการอิลีเม้นท์
ศรีนครินทร์ที่ลดลงในอัตราร้อยละ 89.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2561
จึงส่งผลให้อัตรากําไรข้างต้นสําหรับไตรมาสที่ 3/2562 คิดเป็นร้อยละ 35.92
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ที่มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 31.27
?  ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 37.36 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2.07 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 5.27 จากจํานวน 39.43 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าใช่จ่ายสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
?  ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 8.37 ล้านบาท ลดลงจํานวน 0.46 
ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 5.16 จากจํานวน 8.83 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
?  ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 153.86 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจํานวน 153.86 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.0 จากไตรมาสเดียวกันปี 2561
สาเหตุหลักเกิดจากการในระหว่างไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทได้รับชำระคืนทุนจากบริษัท ซีจีดี ดาต้า จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในระหว่างการเลิกกิจการ
ซึ่งค่าเงินบาทในขณะที่บริษัทไปลงทุนอ่อนค่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่บริษัทได้รับการคืนทุน?

?  ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 83.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.81 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.84 จากจํานวน 69.58 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 โดยต้นทุนทางการเงินใน
ไตรมาสที่ 3/2562 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 247.95 ล้านบาท 
ขาดทุนเพิ่มขึ้น 184.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 293.47 จากขาดทุนก่อนภาษีจํานวน 63.02 ล้านบาท
ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 จํานวน 402.91
ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 254.85 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.13
จากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จํานวน 148.06 ล้านบาทของงวดเก้าเดือนของปี 2561
รายได้ภาษีเงินได้
ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 0.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.04 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.64 จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 0.09 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
ทั้งนี้บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 จํานวน 0.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.46
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 164.66 จากรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 0.28 ล้านบาทของงวดเก้าเดือนของปี 2561
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
จากผลประกอบการที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทั้งสิ้น 
247.82 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 184.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 293.85 จากขาดทุนสุทธิจํานวน 62.92
ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจํานวน 402.17
ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 254.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.14 จากขาดทุนจํานวน 147.78
ล้านบาทของงวดเก้าเดือนของปี 2561
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้