รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2562 08:15:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW026/2562                  
                      12 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
     สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สำหรับงวด
3 เดือน ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
   ผลประกอบการ                  ไตรมาสที่ 3 (สำหรับงวด 3 เดือน)

                         ปี 2562    ปี 2561   เปลี่ยนแปลง
                                         ล้านบาท    %
รายได้รวม                1,543.16   2,008.76  (465.60)  (23.18)
กำไรส่วนของบริษัทฯ           39.52     65.11     (25.59)   (39.30)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)    0.10      0.16      

   กำไรส่วนของบริษัทฯ
   กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 39.52 ล้านบาท ลดลงจำนวน 25.59 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 39.30 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ที่มีกำไรส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 65.11 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขายจำนวน 1,524.48 ล้านบาท ลดลง 469.61 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 23.55 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
การขายจำนวน 1,994.10 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย
กอปรกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อใหม่ของการไฟฟ้า
จึงทำให้การจัดซื้อของการไฟฟ้าล่าช้าออกไป รวมถึงการชะลอคำสั่งซื้อของ
ภาคเอกชน ส่งผลให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลง ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 งวด 3 เดือน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขาย
ผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและไม่อาบน้ำยาจำนวน 997.81 ล้านบาท ตามด้วย
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 502.09 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้ว
นำแสงจำนวน 14.66 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 9.58
ล้านบาท ตามลำดับ

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นจำนวน 18.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
27.37  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีผล
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 38.25 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จำนวน 7.86 ล้านบาท

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,490.98 ล้านบาท ลดลง 441.20 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 22.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 1,932.18 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้
  1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวมจำนวน 1,430.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.81 ของ
ยอดขาย ลดลง 424.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.89 ซึ่งสอดคล้องกับการ
ลดลงของยอดขาย โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2561 ที่มีต้นทุนขายจำนวน 1,854.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93.00 ของยอดขาย โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีการโอนกลับค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย จำนวน
60.62 ล้านบาท เนื่องจากราคาทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลง

  2. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 22.63 ล้านบาท ลดลง 8.49
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 31.11 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3
ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและขนส่งลดลง

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 38.30 ล้านบาท ลดลง 8.32 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 17.85 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 46.62
ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการโอนกลับค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 7.54 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับ
ชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

  4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 14.07 ล้านบาท
ประกอบด้วยรายได้ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.37 ล้านบาท รวมกับ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวจำนวน 14.44
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.23 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.22 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้จำนวน 8.84 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีจำนวน 25.11 ล้านบาท รวมกับ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว จำนวน
16.27 ล้านบาท
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     ขอแสดงความนับถือ
          

              ( นางสุนันทา แพงศุข )
              รองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้