รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2562 18:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP 191105
                  12 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป
ี 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆข้างต้น ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 นั้น
  บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว 
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต
่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                 ขอแสดงความนับถือ               (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
               รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้