รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2562 18:00:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
TIP
แหล่งข่าว
TIP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ ลขบ. 666 / 2562
                 
12  พฤศจิกายน  2562

เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 ( กรกฎาคม - กันยายน 2562 )

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฏาคม - กันยายน 2562) 
เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ดังนี้

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 460.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
(ไตรมาส 3 ปี 2561 กำไรสุทธิ 327.40 ล้านบาท) จำนวน 132.64 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 40.51
ซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทฯ
จึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ครบถ้วนสำหรับรายการลูกหนี้ค้างชำระจากบริษัท
เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยได้ตั้งเพิ่มในไตรมาส 3 ปี 2561 จำนวน 299 ล้านบาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                        ขอแสดงความนับถือ
 

                                        (นายสมพร สืบถวิลกุล)
                    กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายบัญชี
โทร. 02-118-4585
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้