รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-013/2562

  11 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
5/2562
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 26.97 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 41.13 ล้านบาท
ลดลงจำนวน 14.16 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 34.43 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคม จำนวน 11.75 ล้านบาท
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 13.09 ล้านบาท
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 2.13 ล้านบาท

2.  ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 22.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 33.87 ล้านบาท
ลดลงจำนวน 11.01 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 32.51

 


3.  กำไรจากการดำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 3.01 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5.51 ล้านบาท กำไรลดลง
2.50 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 45.37
4.   กำไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 3.01 ล้านบาท
เมื่อรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.11 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยอยู่ที่ 3.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยู่ที่
6.09 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 2.97 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 48.77

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้