รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2562 09:21:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD
หลักทรัพย์
DOD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 11 พ.ย. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ปรากฏข้อมูลสำคัญของงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ในข่าวกำหนดการใช้สิทธิ DOD-W1 ฉบับภาษาอังกฤษ 
ซึ่งบริษัทไม่สามารถเผยแพร่งบการฉบับเงินดังกล่าวได้
______________________________________________________________________