รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2562 08:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ PE กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
PE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 11 พ.ย. 2562
เหตุผล                       :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ PE 
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว PE วันที่ 8 สิงหาคม 2562)

บัดนี้ครบกำหนด 3 เดือนที่ PE ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ 
PE ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อก
ำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ PE ดังกล่าวตั้งแต่วันที่
 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่า PE จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

อนึ่ง หาก PE ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้
1. หากขึ้นเครื่องหมาย NP ครบ 3 เดือนแล้ว PE ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ PE ตั้งแต่วันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563
2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว PE ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ PE เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และหาก PE ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PE ต่อไป
______________________________________________________________________