รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2562 19:24:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ คือ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ที่จะหมดวาระในวันที่ 23
ธันวาคม 2562 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
                   วาระฯ คงเหลือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย์ ตันติวศินชัย  2 ปี
กรรมการตรวจสอบ  นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล  2 ปี
กรรมการตรวจสอบ  นายคเชนทร์ เบญจกุล  2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นายวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    ขอแสดงความนับถือ                (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
             รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ

INVESTOR RELATION
http://www.se-ed.com
http://corporate.se-ed.com
IR@SE-ED.COM
Tel. 0-2826-8000 # 8
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้