รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2562 08:11:00
หัวข้อข่าว
12 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NCL-W3
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (NCL-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 12 พ.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 15 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 06 ธ.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 06 ธ.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 13 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 06 ธ.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 21 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 05 ธ.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 07 ธ.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________