รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ย. 2562 17:04:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่19 (JASIF)
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 พ.ย. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 18 พ.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 14 พ.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.23
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.8516
วันที่จ่ายปันผล                    : 02 ธ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเป็นไปตามผลการดำเนินงานตามงบการเงินประจำไตรมาส 3 ของปี 2562 
โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนกองทุนจะดำเน
ินการเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่
โดยหน่วยลงทุนใหม่ที่กองทุนจะออกและเสนอขายดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลในครั้งนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้