รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ต.ค. 2562 12:54:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO-W3)
หลักทรัพย์
EP
แหล่งข่าว
EP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ EPCO-W3 ครั้งที่ 4
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 22 ต.ค. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EPCO-W3
วันใช้สิทธิ                      : 31 ต.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 24 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 4.8259
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.0361
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้