รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ต.ค. 2562 12:50:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LANNA
แหล่งข่าว
LANNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ต.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 พ.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 01 พ.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 พ.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
(1)  อนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 524,999,679
หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,499,903.70 บาท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร
(2) ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งนี้ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน
 2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้