รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2562 18:10:00
หัวข้อข่าว
ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังนี้
1.  วันพุธ  1  มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
2.  วันจันทร์  10  กุมภาพันธ์  ชดเชยวันมาฆบูชา
3.  วันจันทร์  13  เมษายน  วันสงกรานต์
4.  วันอังคาร  14  เมษายน  วันสงกรานต์
5.  วันพุธ  15  เมษายน  วันสงกรานต์
6.  วันศุกร์  1  พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
7.  วันพุธ  6  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
8.  วันพุธ  3  มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
9.  วันจันทร์  6  กรกฎาคม  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
10.  วันอังคาร  28  กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11.  วันพุธ  12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
12.  วันอังคาร  13  ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13.  วันศุกร์  23  ตุลาคม  วันปิยมหาราช
14.  วันจันทร์  7  ธันวาคม  ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15.  วันพฤหัสบดี  31  ธันวาคม  วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  ขอแสดงความนับถือ


     (นายวรพจน์ ฉัตรชัยกลุศิริ)
    รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้