รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2562 07:02:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.5993% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 37.3958% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.5993% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 87.8336% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย NCROWNE PTE. LTD.
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.8278% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.8278% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ธงชัย บุศราพันธ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.8278% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.933% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.8278% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.933% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สิริ สิริพิพัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.7674% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.7674% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.7674% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.7674% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย MITSUUROKO GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.3135% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.0193% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.3135% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.0193% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย GIC PRIVATE LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.4191% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.4191% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.4191% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.4191% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------