รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2562 12:51:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
RPC
แหล่งข่าว
RPC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "RPC") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท
ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด ("TPP") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 31,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 105,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (คิดเป็นหุ้นละประมาณ
31.746 บาท)
การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 
ทจ.20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ")
ซึ่งตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ นั้น กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
4 เกณฑ์ โดยขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 39.92
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีผลลัพธ์สูงสุด โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัท
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ย้อนหลัง 4 ไตรมาส) และภายในระยะเวลา 6
เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2
ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งป
ระเทศไทยและจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21
วันนับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้