รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2562 13:54:00
หัวข้อข่าว
การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "NOBLE"
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 11 ต.ค. 2562
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
เปิดเผยสารสนเทศสำคัญแล้ว
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________