รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2562 10:30:00
หัวข้อข่าว
การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "NOBLE"
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 11 ต.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
เวลา                        : 10:16
เหตุผล                       :
ตลาดหลักทรัพย์หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (มหาชน) "NOBLE" 
เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) จำนวน
17.66% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
โดยรายการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ NOBLE ต่อไป
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ NOBLE 
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ NOBLE เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 10.16 น. 
ของวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________