รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2562 08:03:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB-T1 เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
ชื่อบริษัท                      : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)
ชื่อย่อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ         : TMB-T1
ได้
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : วันที่ 15 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2562
จำนวนหน่วยใบแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน       : 30,355,987,145
(หน่วย)
อัตราการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ (ใบแสดงสิทธิ :       : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ                    : 1.40
อายุของใบแสดงสิทธิ                  : 55 วัน (วันที่ 2 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562)
ราคาใบแสดงสิทธิ                   : 0.00
วันใช้สิทธิ                      : 25 พ.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบแสดงสิทธิ        : 29 ต.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 25 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 22 พ.ย. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบแสดงสิทธิ       : 26 พ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TMB-T1 จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน TMB-T1 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
______________________________________________________________________