รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ต.ค. 2562 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ VIBHA เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2562
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,319,936,825.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,199,368,250
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 65,249,028
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,326,461,727.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,264,617,278
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) จำนวน 
65,039,132 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 65,095,050 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00086
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.999
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2562
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) จำนวน 
153,846 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 153,978 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00086
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.997
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________