รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2562 17:44:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    637/2562  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    เออร์บานา (URBNPF)

วันที่  9 ตุลาคม 2562  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
      
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย   หน่วย   %
1  สำนักงานประกันสังคม         21,600,000       30.00
2  นาย ธีระพล หวังมนตรี          8,408,600       11.68
3  น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี          8,103,600       11.26
4  นาย ยง อารีเจริญเลิศ          3,000,000        4.17
5  นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์          2,469,000        3.43
6  นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์          2,005,300        2.79
7  MR. ALEXANDER ECK          1,943,400        2.70
8  นาย สุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์          1,458,600        2.03
9  นาย บัณฑิต บัณฑุชัย          1,000,000        1.39
9  บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด          1,000,000        1.39
10  นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา           930,700        1.29

    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้