รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2562 08:14:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ AWC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2562
หลักทรัพย์
AWC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : AWC
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ                      : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 10 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 10 ต.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 30,957,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 30,957,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 30,957,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 6,957,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 6,957,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 6.00
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 25 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 03 ต.ค. 2562
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก 12 บริษัท
จำนวนหุ้นสำหรับการจัดสรรส่วนเกิน (หุ้น)         : 1,043,000,000
หมายเหตุ                      :
- บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6,957,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) 
1,043,000,000 หุ้น รวม 8,000,000,000 หุ้น
- การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน บริษัทยืมหุ้นจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี จำนวน 1,043,000,000 หุ้น
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ AWC จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________