รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ต.ค. 2562 18:16:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมและแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยลงทุน LUXF ครั่งที่ 1/2562 (แก้ไขวัน record date)
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 08 ต.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 28 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 ต.ค. 2562
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 11 ต.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกองทุนรวมประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ การจ่ายเงินปันผล 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน ของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้