รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ต.ค. 2562 13:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 11/2562 เรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ต.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 21 ต.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 18 ต.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 04 พ.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก (แก้ไข)                 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ในอัตรา 2.45 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวม 612,500,000 บาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 31.7 โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 ตุลาคม
2562 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้