รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ต.ค. 2562 13:13:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายปันผลระหว่างการเป็นหุ้นและเงินสดและการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (แก้ไข2)
หลักทรัพย์
CHAYO
แหล่งข่าว
CHAYO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ต.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 ต.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 ต.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 
บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 16,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม เจมินี่ ขั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ต.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 พ.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 พ.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 20 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.025
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)       : 0.0027778
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)        : 0.0277778
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 03 ธ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู
้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ก่อน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ต.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 30,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 30,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 30,000,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้