รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2562 22:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ต.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 267,718,405
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 267,718,405
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 267,718,405
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.53
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 18 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ธ.ค. 2562
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 26 พ.ย. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 25 พ.ย. 2562
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ต.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 ต.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 ต.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ 
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
 ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้