รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2562 17:47:00
หัวข้อข่าว
คำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการท่ัวไปกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ( FormTS-2.2)
หลักทรัพย์
RSP
แหล่งข่าว
RSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        โครงการซื้อหุ้นคืน                   

เรื่อง                        : ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ต.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 27,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว        : 3.51
วงเงินซื้อหุ้นคืน(ล้านบาท)                : 121.50
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : เสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน           : วันที่ 05 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 
2562
ราคาเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป(บาท/หุ้น)       : 4.50
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้