รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2562 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ STARK เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2562
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 22,489,877,671.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 22,489,877,671
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,322,932,240
ทุนใหม่ (บาท)                    : 23,812,809,911.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 23,812,809,911
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 17 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 23 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________