รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2562 17:12:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ KTIS-WA (F53-5) ครั้งที่ 4
หลักทรัพย์
KTIS
แหล่งข่าว
KTIS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 03 ต.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ               

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ            : KTIS-WA
   ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ 
ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่แปลงสภาพ (หน่วย)       : 0
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ (หน่วย)       : 24,426,705
   อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ: หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 10.00
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 30 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 0
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 28,000,000

หมายเหตุ                      :
ผลต่างของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีสาเหตุมาจ
ากภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีผู้ถือใบแสดงสิทธิบางส่วนพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร
หรือพนักงานซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้