รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ URBNPF
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ URBNPF
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา 
(URBNPF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 6.9976
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 6.8776
วันที่มีผล                      : 08 ต.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________