รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2562 12:34:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขTemplate)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 ต.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 31 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 07 ต.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ต.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2562
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการแก้ไขโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
วาระที่ 2.1  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ
วาระที่ 2.2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
วาระที่ 2.3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้บริหารโครงการ 
และโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวมในโครงการจัดการกองทุนรวม
วาระที่ 2.4   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้บริหารโครงการ 
และโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวมในสัญญาเช่าช่วงของกองทุนรวม
วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ห้องมรกต  ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทจัดการได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่1/2562
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.phatraasset.com/News ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้