รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ต.ค. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 027/2562
  
วันที่ 2 ตุลาคม 2562


 
เรื่อง   แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับจดหมายจากนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี 
ขอลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ภายหลังการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 และ ประธานกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป


 
ขอแสดงความนับถือ


 
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)           (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
    กรรมการ                      กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้