รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
หลักทรัพย์
PPP
แหล่งข่าว
PPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ณัฐญา
นามสกุล                       : นวลพลับ
วันที่ลาออก                     : 01 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ชุติมา
นามสกุล                       : สุวรรณรัตน์
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้