รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2562 20:44:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
STARK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 ก.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,323,211,005
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 17 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 23 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 1,322,932,240
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 278,765

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,323,211,005
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 1,322,932,240
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 278,765
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,322,932,240.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 659,645.98
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 321,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 250,570 บาท
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 44,653.24 บาท
ค่าบริการปิดสมุดทะเบียน XR (Record date) 43,422.74 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,322,272,594.02
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้