รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2562 19:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ,อัตราส่วนสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่,ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 30 ก.ย. 2562
จัดสรรให้กับ (แก้ไข)                 : - ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน/ทรัสต์
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (เพิ่มเติม)       : 2,500,000,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)           : 2.20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)           : 9
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม)         : วันที่ 07 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 13 พ.ย. 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 15 ต.ค. 2562
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) (เพิ่มเติม)       : 11 ต.ค. 2562
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย :ไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้