รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2562 13:29:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน                    

เรื่อง                                               : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ชื่อ                                                 : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (MIPF)
ข้อมูล ณ วันที่                                        : 31 ส.ค. 2562
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                               : 13.0256
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                               : 2,474,865,063.58
จำนวนหน่วย (หน่วย)                                   : 190,000,000.0000
ลงลายมือชื่อ ___________________________
(นางวรางคณา  ศิริโชติวณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หมายเหตุ                                            :
มูลค่าทรัพย์สินรวม 2,552,452,074.40 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้