รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2562 07:56:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2562
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ก.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
30 กันยายน 2562

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2561/2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งลดลงมากกว่าร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในปี 2561/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 394.03 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560/2561 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 395.81 ล้านบาท เป็นจำนวน 1.78 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.45
โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นเป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา
ปัญหาความไม่แน่นอนจากการออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ รวมไปถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ
ซึ่งทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลง และการลงทุนของภาคการผลิตเกิดการหดตัว อย่างไรก็ดี
จากการที่รายได้ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
จึงทำให้รายได้รวมทั้งปียังคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ถึงแม้ว่ารายได้รวมของกลุ่มบริษัทจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
แต่กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นอย่างมาก
ทำให้กลุ่มบริษัทเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
และการรับรู้ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่กำหนดให้เพิ่มอัตราเงินชดเชยเมื่อเกษียณอา
ยุสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี จาก 300 วัน เป็น 400 วัน
ทำให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นการสิ้นสุดสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็ส่งผลให้ค่าใช้จ
่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2561/2562
มีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก โดยปรับตัวลดลง 20.22 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 67.13 จาก 30.12 ล้านบาท
ในปี 2560/2561 เหลือ 9.90 ล้านบาทในปี 2561/2562
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้