รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2562 07:10:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W3 (F53-5)
หลักทรัพย์
ARROW
แหล่งข่าว
ARROW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 ก.ย. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ESOP-W3
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
และ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ครั้งที่ 3
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 1,161,810
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 3,838,190
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 7.55
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 30 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 1,161,810
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 3,838,190
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายธานินทร์ ตันประวัติ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้