รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2562 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัดของบริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด
หลักทรัพย์
SAT
แหล่งข่าว
SAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด
("BSK") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน คิไค
เอนจิเนียริ่ง จำกัด ("NKE") ซึ่งประกอบกิจการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การทำงานร่วมกันของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมการทำงาน รวมถึงติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ
ในวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 69,974,100 บาท โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ BSK ถือหุ้นใน NKE
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NKE ซึ่ง BSK
ได้เข้าทำและลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนและคำรับรอง สัญญาซื้อขายหุ้น แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนและคำรับรอง
และสัญญาผู้ถือหุ้น โดยเงื่อนไขบังคับก่อนได้เกิดขึ้นแล้วตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว BSK
จึงได้เข้าลงทุนในหุ้นของ NKE แล้วในวันนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้