รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2562 17:03:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TFFIF
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TFFIF
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.9753
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.9569
วันที่มีผล                      : 01 ต.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________