รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ย. 2562 17:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
หลักทรัพย์
TFFIF
แหล่งข่าว
TFFIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
("กองทุนรวม") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เรื่องแจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่ 3 จากเดิมราคาพาร์ที่ 9.9753 บาท
ต่อหน่วยลงทุนเป็นราคาพาร์ที่ 9.9569 บาทต่อหน่วยลงทุน
โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินจากการลดทุนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2562 และกองทุนได้จ่ายเฉลี่ยเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 16 กันยายน
2562
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัทจัดการได้มีหนังสือที่ TFF 028/2562 
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ครั้งที่ 3 จำนวน 84,088,000.07 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
45,587,120,999.73 บาท โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 0.0184 บาทต่อหน่วย ทำให้คงเหลือเงินทุนจดทะเบียนจำนวน
45,503,032,999.66 บาท (โดยที่จำนวนหน่วยยังคงเท่าเดิมที่ 4,570,000,000 หน่วย)
และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือที่ จท-3. 251/2562 
รับทราบการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายไพรัช มิคะเสน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์)  
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้