รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ย. 2562 08:36:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : B-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กันยายน 2562
หลักทรัพย์
B
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (B)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : B-W5
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 26 ก.ย. 2562
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 290,555,129
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 0.35
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (16 
กันยายน 2562)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 31 ต.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ B-W5 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
B-W5 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________