รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2562 13:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับบริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 026/2562
          
วันที่ 23 กันยายน 2562

เรื่อง  แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับบริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยบริษัทฯ 
ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด จำนวน 1,387,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 นั้น
หุ้นดังกล่าวได้จดทะเบียนโอนเป็นชื่อของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
และมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด มีดังนี้
1.บมจ. เอคิว เอสเตท     จำนวน   1,387,499 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 99.82
2.นายประพัฒน์ ยอขันธ์   จำนวน           1 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 0
3.นายณัฐพลภัค นิธิแย้มโอฬาร   จำนวน  2,500 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 0.18
2.  กรรมการของบริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด มี 4 ท่าน ได้แก่ นายประพัฒน์ ยอขันธ์
นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน โดยมีกรรมการ 2 ใน 4 
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป


   ขอแสดงความนับถือ (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)       (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
    กรรมการ              กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้